Desková tektonika a vnitřní geologické děje názorně na obrázku

V článku o vrstvách usazených hornin jsem představil on-line žákovské tabule. Dnes vám nabízím svůj obrázek zjednodušeně ilustrující deskovou tektoniku a některé vnitřní geologické děje. Právě využití žákovských tabulí se i k této ilustraci doslova nabízí.

Každý žák si může vyzkoušet různé zákresy, případně si je opravit, a vyučující má přehled, zda žáci pochopili jeden ze základních principů geologie, od kterého se pak odvíjí celá řada důsledků (mimo jiné proč náš region byl kdysi na dně moře, ale o tom třeba někdy později).

Obrázek je ke stažení: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Plate-tectonics.png


Obrázek můžete využít i k výkladu. Já k pochopení základního principu deskové tektoniky využívám nejprve sérii jednodušších obrázků - postup budu předvádět na úterním bezplatném webináři "Praktické aktivity při výuce geologie v digitální podobě" a tento obrázek pak dávám žákům, aby si do něj již sami zkusili provést zákresy a případně si je opravit.

Tipy na využití obrázku - lze do něj zakreslovat například:

  • Jak se pohybuje hmota v zemském plášti (zakreslit šipky v oranžové části).
  • Jakým směrem se pohybují jaké litosférické desky (zakreslit šipky nad oranžovou částí).
  • Kde vzniká a kde zaniká zemská kůra + středooceánské hřbety a hlubokomořské příkopy.
  • Kde je nejmladší zemská kůra a jakými směry postupně "stárne".
  • Kde bude nejvíce hypocenter tektonických zemětřesení.
  • Vyznačit v obrázku různými barvami oceánskou a pevninskou zemskou kůru. Bystřejší žáci by při pochopení principu deskové tektoniky měli být schopni říci, kde dříve byl na tomto schématu oceán, který již úplně zanikl (a případně, kde se nyní může nacházet jeho dno).
  • Kde vznikne na tomto schématu nový oceán.
Každý z těchto bodů lze samozřejmě doprovodit otázkou proč. Z obrázku je možné vysledovat například i některé vztahy mezi deskovou tektonikou a oblastmi sopečné aktivity.

Je na každém, jak případně využije nabízený obrázek. Já se k němu vracím opakovaně v různých hodinách, aby si žáci uvědomili, že s tímto základem souvisí mnoho dalších věcí. Děláme do něj různé zákresy vždy podle tématu hodiny a vztahu probírané látky (třeba kam zařadit vrásy či propadliny, má to vztah i k horninám - o těchto věcech zase třeba někdy později). Jistě někoho z vás napadnou další způsoby využití. Budu rád, pokud se o ně podělíte v komentářích.


Zde dávám k dispozici i verzi, kterou používám přímo pro zákresy na on-line tabuli:

A pro snazší orientaci přikládám i legendu (i když základní princip pohybu pevných desek na plastickém podkladu se dá pochopit i bez ní - oranžové je plastické a to nad tím je pevné):

Komentáře